Informovanie o spracúvaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len „GDPR“)

Správca osobných údajov

Spoločnosť Danfil Jewellery s. r. o., so sídlom Lomová 704, 46312 Liberec 25 (Vesec), lČ: 27277844, DIČ: CZ27277844, je od 20. 5. 2005 zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, spis. zn. C 22160, (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach..

Kontakt: osobniudaje@danfil.cz.

Rozsah spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom je príslušná dotknutá osoba správcovi poskytla, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo na plnenie zákonných povinností správcu.

Zdroje osobných údajov

Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie príjemcov osobných údajov

Účel spracovávania osobných údajov

Spôsob spracovávania a ochrany osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovávanie je vykonávané v jeho prevádzkarňach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancovi správcu, príp. spracovateľom. Ku spracovávaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovávanie osobných údajov. Na tento účel prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovávaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Doba spracovávania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu alebo v príslušných právnych predpisoch, ide o dobu nevyhnutne nutnú na zaistenie práv a povinností vyplývajúcich tak zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovávanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

Práva dotknutých osôb

1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť dotknutej osoby dotknutú osobu o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

2) Každá dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovávania, môže:

Naše certifikáty a platobné metódy